I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle §
  1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
  (jméno a příjmení/název) Jana Turečková

IČ: 48518107

se sídlem: Bayerova 577/7, 602 00 Brno

email: [email protected]

telefon: +420 775 934 060

www (dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické
  osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo
  v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní
  umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.entl.cz (dále jen
  „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná
  ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
  II. Informace o zboží a cenách
 4. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou
  uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny
  včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží,
  jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
  zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto
  ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 6. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a
  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v
  internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
  republiky.
 7. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající
  s kupujícím jinak.
  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
  hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a
  doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
  objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
  objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém
  formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
  objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
  automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní
  podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
  Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po
  obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
  emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za
  uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní
  smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,
  zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
  považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
  potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu
  uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,
  dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může
  zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto
  obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny
  zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
  kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno
  automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.
  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho
  emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
  kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím
  na emailovou adresu prodávajícího.
  IV. Zákaznický účet
 7. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
  přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět
  objednávání zboží.
 8. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 9. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
  jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a
  při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 10. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
  povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
  zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu
  třetími osobami.
 11. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 12. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
  uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
  smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 13. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
  zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  V. Platební podmínky a dodání zboží
 14. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
  uhradit následujícími způsoby:
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se
  dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby online kupující zadává platbu přímo při dokončení
  objednávky. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující
  povinen kupní cenu uhradit do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy – pokud se tak nestane,
  bude objednávka automaticky stornována a kupní smlouva tím bude zrušena.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
  okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
  Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň
  je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku
  pak nejpozději do 48 hodin
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v
  objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob
  dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
  dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
  kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
  resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
  přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na
  emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je rovněž vždy přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně
  nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu,
  poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem,
  kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  VI. Odstoupení od smlouvy
 7. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel,
  má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
  odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od
  smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na
  emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních
  podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od
  odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží
  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
  obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30
  dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které
  od něho přijal, a to stejným způsobem jak za zboží kupující zaplatil.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,
  vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
  nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní
  prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
  prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a jeli to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
  oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
  nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu
  nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové
  adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní
  smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě
  smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
  VII. Práva z vadného plnění
 9. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
  dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší
  cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
  obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
  kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
  možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat
  písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob
  vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
  zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
  případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
  výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady
  musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
  prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
  podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik
  uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva
  z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
  věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených
  nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u
  prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,
  § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
  reklamační řád prodávajícího.
  VIII. Doručování
 9. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
  prostřednictvím elektronické pošty.
 10. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto
  obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou
  adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
  XI. Mimosoudní řešení sporů
 11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
  adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na
  internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
  mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
  Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
  spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 13. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
  obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  X. Závěrečná ustanovení
 14. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud
  vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah
  se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
  závazných právních předpisů.
 15. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 16. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
  včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a
  prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové
  stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 17. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
  internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí
  při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
  jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
  umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
  součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či
  softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 18. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku.
 19. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
  podobě a není přístupná.
 20. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
  podmínek.
 21. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabívají platnosti a účinnosti 1.1.2022.