I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Turečková, IČ 48518107se sídlem Bayerova
  577/7, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Adresa: Bayerova 577/7, 602 00 Brno
  Email: [email protected]

Telefon: +420 775 934 060

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
  fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
  této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.
  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Účelem zpracování osobních údajů je
   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
  nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 5. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
  smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
  IV. Doba uchovávání údajů
 6. Správce uchovává osobní údaje
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
  let od ukončení smluvního vztahu).
   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu, nejdéle 15let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 7. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 8. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,
   zajišťující marketingové služby.
 9. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
  mailingových služeb / cloudových služeb.
  VI. Vaše práva
 10. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 GDPR.
   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
  email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 11. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 12. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
  zabezpečení osobních údajů.
 13. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
  listinné podobě, zejména …
 14. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  VIII. Závěrečná ustanovení
 15. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
  seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 16. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
  formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
  osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 17. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
  údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
  podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.